Участие в ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 

Във връзка с провеждането на процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции:

1. Автоматична цилиндрична ситопечатна машина с 360° завъртане на цилиндъра;

2. Лазерно гравираща и режеща машина с CO2 лазерен източник;

3. Тунелна UV сушилня за мембранни клавиатури;

4. Автоматичен ситопечатен принтер с едно рамо;

5. Моторизиран ситопечатен принтер 1;

6. Моторизиран ситопечатен принтер 2;

7. Автоматична двустранна ситопромазваща машина 1;

8. Автоматична двустранна ситопромазваща машина 2;

9. Сушилня за сита" ,

и Протокол от дейността на оценителите и класиране на кандидатите, утвърден на 26.09.2016 г. от "ФИЛИКС-М ЕООД", като бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0139-C01, за изпълнител бе определен "НЕОНА" ООД, с който кандидат се сключи договор за доставка.


НОВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ЗА БФП BG16RFOP002-2.001-0139-C01

Решение за прекратяване на старата процедура - свалете файлове
Нов пакет документи - свалете файлове.


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ЗА БФП BG16RFOP002-2.001-0139-C01

свалете файлове


Договор BG16RFOP002-2.001-0139-C01

Считано от 20.06.2016 г., "ФИЛИКС-М" ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0139-C01. Проектът "Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на ФИЛИКС-М ЕООД" се финансира по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК), като срокът за неговото изпълнение е 8 месеца.

За повече информация вижте ТУК.