Промоции

Участие в ОПИК:

BG16RFOP002-2.083 „ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ към проект №BG16RFOP002-2.015-0002 „ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ УСЛУГИ) НА МИКРО, МАЛКО И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)“

 

ГЛАВНА ЦЕЛ: Повишаване капацитета на микро, малките и средните предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

 

Получател на ваучер: „ФИЛИКС-М“ ЕООД

 

Ваучер Тип 2, Група 2 "Ваучери за ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси".

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ВАУЧЕРА: 20 000,00 лв. от които 17 000,00 лева европейско финансиране и 3 000,00 лева национално финансиране.

 

           НАЧАЛО: 04.11.2020 г.                                                                                                                                                   КРАЙ: 04.08.2021 г.


Участие в ОПИК:

ФИЛИКС-М ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0044-C01. Проектът „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Общата стойност на проекта е 108 520.00 лева, като размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 92 242.00 лeвa, а на националното съфинансиране – 16 278.00 лeвa.

 

Главна цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Начална дата: 14.01.2021 г.

Крайна дата: 14.04.2021 г.


ISO 9001 ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО