Участие в Оперативни Програми

       

ФИЛИКС-М ЕООД стартира изпълнението на проект договор №BG16RFOP002-6.002-0943-C01

„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”

 

От 21 септември 2022 г. стартира изпълнението на дейностите по проект договор №BG16RFOP002-6.002-0943-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”, реализиран с  финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Бенефициент по проекта е ФИЛИКС-М ЕООД.

Продължителността на проекта е 10 месеца.

В рамките на проекта, дружеството предвижда да закупи 8 броя термопомпи въздух – вода за отопление и охлаждане (по 4 броя в двете бази на дружеството) и един компресор за сгъстен въздух.

Вижте повече в документа на този линк  "Publicity_ФИЛИКС-М_ОПИК ЕЕ"  

 

===========================================================================
Във връзка с изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-2.040-0445-C01, по проект „Подобряване на производствения капацитет във ФИЛИКС-М ЕООД“, дружеството обявява Процедура за определяне на изпълнител чрез избор с публична покана с предмет: Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции:
1. CNC рутер;
2. Автоматичен карусел;
3. Машина за облагородяващи и довършителни процеси;
5. Мултифункционална режеща маса;
6. Електрокар.

Дата на публикуване: 23.04.2020 г. 

Възложител: "ФИЛИКС-М" ЕООД

 

Файлове за изтегляне.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Публична покана за избор на изпълнител с предмет: закупуване, доставка и пускане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции:

4. Ламинираща машина;

7. Автоматична почистваща машина за сита с филтриращ модул;

8. Автоматична машина за сваляне на емулсия от сита с филтриращ модул.

 

Дата на публикуване: 12.08.2019 г. - 09:00

Дата на валидност: 26.08.2019 г. - 17:30

Възложител: "ФИЛИКС-М" ЕООД

 

По проект № ВО16КРОР002-2.040-0445 „Подобряване на производствения капацитет във ФИЛИКС-М ЕООД" по процедура № ВС16КРОР002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МС1Т‘, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност’' 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

 

Файлове за изтегляне:

Процедура за доставка на активи
Писмо процедура


Уважаеми дами и господа,

Приложено е отговор на въпрос, зададен от потенциален кандидат във връзка с процедура "Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции:
4. Ламинираща машина;
7. Автоматична почистваща машина за сита с филтриращ модул;
8. Автоматична машина за сваляне на емулсия от сита с филтриращ модул.", с възложител Филикс-М ЕООД

 

Файлове за изтегляне:

отговор.на.въпрос.pdf


Уважаеми дами и господа,

Приложено е Решение за прекратяване на процедура "Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции:

  1. Ламинираща машина; 
  2. Автоматична почистваща машина за сита с филтриращ модул; 
  3. Автоматична машина за сваляне на емулсия от сита с филтриращ модул.",с възложител Филикс-М ЕООД, за публикуване на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Поздрави,

Димитър Филипов - управител

Филикс-М ЕООД

Файл за изтегляне: Prilojenie 3.11_Reshenie_za_prekratiavane_PMS 160.doc

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: ЗАКУПУВАНЕ, ДОСТАВКА И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДМА ПО СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Дата на публикуване
 
Дата на валидност
 
Възложител
 
ФИЛИКС-М ЕООД

Във връзка с провеждане на нова процедура за избор на изпълнител от страна на ФИЛИКС-М ЕООД - кандидат-бенефициент за БФП с проект № BG16RFOP002-2.040-0445 „Подобряване на производствения капацитет във ФИЛИКС-М ЕООД“, съгласно разпоредбата на § 4, ал.4 от преходните и заключителните разпоредби на ПМС № 160/2016 г., приложено Ви изпращам документи за провеждане на открита процедура "Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции:

4. Ламинираща машина; 

7. Автоматична почистваща машина за сита с филтриращ модул; 

8. Автоматична машина за сваляне на емулсия от сита с филтриращ модул.

 

Желаната информация е публикувана на следният линк:

 

https://www.eufunds.bg/bg/node/2612

Димитър Филипов - управител

Филикс-М ЕООД

 

 

====================================================================================================

                                      Н  О  В  О

Считано от 13.02.2020 г. ФИЛИКС - М ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0445-C01. Проектът „Подобряване на производствения капацитет във ФИЛИКС-М ЕООД“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), като срокът за неговото изпълнение е 12 месеца.

Общата стойност на проекта е в размер на 1 400 000.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 60% или 840 000.00 лв. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 714 000.00 лeвa, а на националното съфинансиране - 126 000.00 лeвa.

С договорената БФП дружеството ще реализира инвестиции в ДМА - закупуване на 8 нови актива, с цел разширяване на капацитета и обхвата на технологичните операции на стопанския обект.

Успешната реализация на проекта ще гарантира запазване и увеличаване на обема на експорта от една страна, а от друга ще привлече нови взискателни ключови клиенти на вътрешния пазар.

Главната цел на настоящото проектно предложение е повишаване на производствения капацитет на ФИЛИКС-М ООД, а като подцели са повишаване на конкурентоспособността и осигуряването на ускорен и устойчив икономически растеж..

В хода на изпълнение на проектното предложение, едновременно с постигането на основната цел, ще бъдат постигнати и изпълнени и следните съпътстващи специфични цели:

- Увеличаване на производствените мощности;

- Оптимизация на производствените процеси и намаляване на производствените разходи, в резултат на което ще се повиши рентабилността;

- Автоматизация на производствените процеси и намаляване на брака, което ще доведе до понижаване себестойността и постигане на конкурентни цени;

- Намаляване количеството на използваните суровини, материали и енергия чрез внедряване в производството на високотехнологични и енергийно ефективни машини, и посредством снижаване на бракувани изделия до минимум;

- Подобряване опазването на околната среда вследствие по-ниско потребление на суровини, материали и електроенергия;

- Увеличаване на приходите от продажби и печалбата на дружеството;

- Разширяване и стабилизиране на пазарния дял;

- Реализиране на увеличени приходи от международни пазари;

- Увеличаване производителността на труда.

Успешното изпълнение на проекта и постигането на заложените в него цели са предпоставка за повишаване на производствения капацитет, както и за постигането на високи и устойчиви темпове на развитие на ФИЛИКС-М ЕООД в обозримото бъдеще.

 

 

====================================================================================================

 

 

ФИЛИКС-М ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0044-C01. Проектът „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Общата стойност на проекта е 108 520.00 лева, като размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 92 242.00 лeвa, а на националното съфинансиране – 16 278.00 лeвa.

 

Главна цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Начална дата: 14.01.2021 г.

Крайна дата: 14.04.2021 г.

                             

                             

 ftp://imageadmin%2540philiks.com@philiks.com/wide/Tabela-b1_b2.jpg

 

 

 

====================================================================================================

                 

 

 

 

BG16RFOP002-2.083 „ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ към проект №BG16RFOP002-2.015-0002 „ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ УСЛУГИ) НА МИКРО, МАЛКО И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)“

 

ГЛАВНА ЦЕЛ: Повишаване капацитета на микро, малките и средните предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

 

Получател на ваучер: „ФИЛИКС-М“ ЕООД

 

Ваучер Тип 2, Група 2 "Ваучери за ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси".

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ВАУЧЕРА: 20 000,00 лв. от които 17 000,00 лева европейско финансиране и 3 000,00 лева национално финансиране.

 

НАЧАЛО: 04.11.2020 г.                                                                                                                                                         КРАЙ: 04.08.2021 г.